Om diensten op hoogst niveau te kunnen verlenen maakt onze website Blanchon gebruik van cookies. Bij bekijken van de website bent u eens met dit gebruik.     OK   Meer details
Blanchon België
*Betrouwbaarheid is onze natuur Persruimte

Wettelijke vermeldingen

 

 

 

WETTELIJKE VERMELDINGEN

 

U bent momenteel ingelogd op een van de websites van Blanchon(*), exclusief eigendom van de firma:

 

 

 

Maatschappelijke naam:

BLANCHON S.A.S. 

   

Société par Actions Simplifiée:

4 258 258 €                                           

 

SIREN :

390 112 886

 

APE-code:

2030 Z

 

Adres van de maatschappelijke zetel :

BLANCHON

50 8ème Rue

69800 SAINT-PRIEST

 

Telefoon:

+33 4 72 89 06 06

 

Fax:

+33 4 78 67 12 31

 

E-mail:

blanchon@blanchon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Waarschuwing

 

Toegang tot de website

De gebruiker van de site erkent over de bevoegdheid en de middelen te beschikken om de site te betreden en hem te gebruiken.

Blanchon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten haar controle noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur of enig ander materiaal dat gebruikt wordt om zich toegang te verschaffen tot de site en de diensten en informatie van die site te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat het zich met bedrieglijk opzet toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven, het hinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het met bedrieglijk opzet invoeren of wijzigen van gegevens in een informaticasysteem, strafbare misdrijven vormen.

De toegang tot de website www.blanchon.com is gratis. De toegangskosten, de kosten voor het gebruik van het telecommunicatienetwerk of andere kosten zijn voor rekening van de gebruiker, volgens de modaliteiten bepaald door zijn internetproviders en telecomoperatoren.

 

Blanchon is eigenaar of titularis van de rechten, van alle elementen waaruit haar website bestaat, waaronder met name de gegevens, tekeningen, foto's, ...

Elke reproductie, representatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Blanchon is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door artikel L 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De merknamen van de uitgever van de website en van zijn partners, alsook de logo’s die op deze site figureren, zijn gedeponeerde merknamen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blanchon is dus verboden zoals bepaald in artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

 

Inhoud van de website

Blanchon behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op om het even welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien aanvaardt Blanchon geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de pagina’s van haar website, zelfs in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst om gelijk welke redenen.

Blanchon stelt niettemin alles in het werk om de juistheid te garanderen van alle gegevens die ter beschikking van de bezoekers van de website worden gesteld, in de wetenschap dat deze technische onjuistheden of schrijffouten kunnen bevatten of onvolledig kunnen zijn.

Bijgevolg kan Blanchon niet aansprakelijk worden gesteld voor elke beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de website noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt door derden.

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden voorgesteld kan beperkt zijn in bepaalde landen. Iedere geïnteresseerde moet dus op voorhand bij de algemene of lokale contactpersoon van Blanchon nagaan of hij toegang heeft tot de producten of diensten in kwestie.

 

Hyperlinks

De website www.blanchon.com bevat hyperlinks die de toegang mogelijk maken tot websites van derden die niet behoren tot de firma Blanchon die, bijgevolg, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

De aanmaak van hyperlinks naar de website www.blanchon.com moet voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden toegestaan door de directeur Publicatie of diens vertegenwoordiger.

 

Cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoek aan de website, een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd en tijdelijk bewaard in het geheugen of op zijn harde schijf.

Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat dient om informatie in verband met zijn surfgedrag op de website te registreren.

De gebruikers van de website erkennen op de hoogte te zijn gebracht van deze praktijk en geven Blanchon de toestemming om er gebruik van te maken. Ze kunnen die cookie deactiveren via de instellingen van hun navigatiesoftware.

 

Franse wet op de informatica en de vrijheid

We herhalen dat, in overeenstemming met de wet op de informatica en de vrijheid van 6 januari 1978, de bezoekers van de website het recht hebben tot toegang en verbetering van hun persoonlijke gegevens die ze Blanchon op de website kunnen moeten verstrekken. Met vragen met betrekking tot dit recht kunnen ze terecht bij blanchon@blanchon.com. 

  

Bescherming van de gegevens

Blanchon verbindt zich ertoe de privacy van iedere bezoeker van zijn website te respecteren. De persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) worden pas verzameld nadat de gebruiker ze met kennis van zaken heeft geleverd. Deze gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en eventueel intern worden hergebruikt door Blanchon voor statistische of marketingdoeleinden. De ingezamelde gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden (organisaties of bedrijven).

 

Geschillen

Deze website werd ontworpen en wordt beheerd met inachtneming van de Franse wet. Ieder geschil met betrekking tot deze website of als gevolg van het gebruik ervan moet door de Franse rechtbanken worden opgelost.

 

 

Websitedesign: Caracas - www.caracas.fr

Website gehost door: Novius - www.novius.fr en aangedreven door Publi-Nova